۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ آذر

اعضای کمیته تمام وقتی و حق التدریس

آقای شفیعی             مسئول کمیته حق التدریس

خانم مشایخی           نماینده معاون آموزشی در کمیته حق التدریس

خانم نظری           مسئول امور هیأت علمی