۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ آذر

آدرس : جیرفت-میدان سپهبد حاج قاسم سلیمانی -ساختمان معاونت آموزشی 

دبیرخانه:03443316490