۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر

 

نام و نام خانوادگی       

     دکتر علی اصغر خیرخواه

سمت        معاون بهداشتی
مدرک        دکترای تخصصی -  ارشد حقوق بین الملل
سوابق مدیریتی

مدیر شبکه بهداشت و درمان منوجان 92-89

مدیر شبکه بهداشت و درمان کهنوج 97-96

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ...-97