۱۴۰۰ شنبه ۲۷ شهريور

نام و نام خانوادگی: دکتر علی اصغر خیرخواه

                سمت: معاون بهداشتی

               مدرک: دکترای تخصصی  _  کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

    سوابق مدیریتی: مدیر شبکه بهداشت و درمان منوجان

                         مدیر شبکه بهداشت و درمان کهنوج 

                        معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت