۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور

 

جناب آقای نادر نجفی 

مدیر داخلی مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) جیرفت


 

وظایف و مسئولیت های مدیر داخلی

 

⏺ مسئولیت و نظارت کامل و هماهنگی امور اداری و مالی بیمارستان

⏺ اتنخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان

⏺ هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب بیمارستان

⏺ هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تاسیسات بیمارستان، بخشهای اداری، مالی، بالینی، پزشکی و پیراپزشکی

⏺ شرکت در جلسات هیات رئیسه، تحول اداری، آموزش، کمیته های بیمارستانی و غیره.

⏺ تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن

⏺ کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان

⏺ تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستان

⏺ تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد – راه حل مناسب جهت ریاست بیمارستان

⏺ نظارت کلی به چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها

⏺ ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیتها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی

⏺ تقسیم فعالیت ها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمایی آنان

⏺ ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنان

⏺ نظارت بر نحوه عملکرد کلیه واحدهای تحت سرپرستی

⏺ شرکت در جلسات مربوط به امور بیمارستانها از طرف ستاد مرکزی و معاونت های دانشگاه

⏺ مدیریت شکایات بیماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستی و بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان

⏺ ارزشیابی ماهیانه و سالیانه نیروهای تحت پوشش

⏺ هماهنگی با مترون بیمارستان در بخشهای درمانی و واحدهای مربوطه

⏺ هماهنگی و پیگیری در جهت تقاضای اموال پلاکی، مصرفی و تعمیرات دستگاهها و رفع نواقص دستگاههای بخشهای مربوطه

⏺ نظارت بر کیفیت و حسن اجرای بهداشت و نظافت بیمارستان

⏺ پیگیری امور رفاهی پرسنل تحت امر

⏺ پیگیری جهت تهیه لیست پرداختهای پرسنلی و پرداخت به موقع

⏺ پیگیری جهت رضایتمندی بیمار، مددجو، همکاران و خانواده تحت سرپرستی

⏺ نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف سطوح مختلف کارکنان تحت سرپرستی

⏺ نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی

⏺ صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها

⏺ سازمان دهی فعالیت های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

⏺ صدور دستورالعمل ها و ضوابط مربوطه

⏺ نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه

⏺ شرکت در سمینارها، کمیسیون ها و تهیه گزارش جهت ارائه به مقام مافوق

⏺ مطالعه و بررسی در زمینه ساعات کار کارکنان و تهیه طرح تعیین ساعات کار براساس نوع و کمیت فعالیت و نظارت بر اجرای طرحهای تهیه شده و جاری در واحدها

⏺ جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط پیرامون آن جهت مقام مافوق

⏺ مطالعه و بررسی در مورد وسایل و لوازم مصرفی، غذایی و دارویی و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان و تهیه و تنظیم طرح های مربوط به خرید، توزیع، نگهداری و کنترل آنها به منظور استفاده صحیح از وسایل

⏺ برنامه ریزی طرحهای بیمارستانی کوتاه و درازمدت و فعالیتهای مراکز درمانی با توجه به امکانات هریک از آنها در مواقع ضروری به منظور ایجاد سهولت در پذیرش بیماران