۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر

رسالت بیمارستان((MISSION:

فلسفه وجودی بیمارستان آیت الله کاشانی، ارائه مطلوب ترین خدمات آموزشی –تشخیصی و درمانی با کیفیت، به کلیه مراجعه کنندگان ،در محیطی ارام و سرشار از احترام به حقوق بیمار است.