دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
کد : 25455      تاریخ انتشار : ۱۳۹۷ سه شنبه ۶ شهريور تعداد بازدید : 7084

اهداف و رسالت دانشگاه

اهداف و رسالت دانشگاه

 

1-   ارائه خدمات آموزشی در محدوده ی علوم تندرستی به منظور تامین نیازهای جامعه ، با تاکید بر دوره های تخصصی ، فوق تخصصی و PhDبرای تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه های علوم پزشکی کشور و سایر مراکز سلامتی و تحقیقاتی در زمینه هیات علمی و نیروی متخصص و محقق.

2-  تولید علم و فنآوری در حیطه سلامتی از طریق انجام پژوهش های بنیادی ، کاربردی و توسعه ای برای :

  • حل مشکلات سلامتی در سطح ملی و منطقه بهداشتی تحت پوشش
  • دستیابی به فنآوری در زمینه تولید فرآورده ها و محصولات پزشکی ، دارویی و غذایی استراتژیک ، برای تامین نیازهای داخلی و صادرات
  • طراحی و توسعه نرم افزارهای جدید و روش های آموزشی متناسب با نیازهای جامعه
  • فراهم نمودن زمینه های لازم برای مشارکت و همکاری با سازمانها ، موسسات و دانشگاه های دیگر به منظور شناسایی و رفع نیازهای متقابل و ارائه خدمات علمی و تخصصی  به آنها
  • توسعه مدل ها و روش های مناسب ساختاری و مدیریتی در نظام سلامت ملی
  • مشارکت در انتشار منابع معتبر علمی و سهیم شدن در تولید علم در سطح ملی و بین المللی  

3- ارائه خدمات سلامتی :

 

  • در تمامی سطوح (اول، دوم ، سوم و چهارم) به جامعه تحت پوشش
  • در زمینه ی فوق تخصصی بیمارستانی به تمامی جامعه ایران
  • ارائه آن دسته از خدمات سلامتی مورد نیاز جامعه که منطبق با سیاست های جامع سلامت ملی است و بخش غیر دولتی حاضر به سرمایه گذاری در مورد آنها نمی باشد.
  • انجام آن دسته از وظایق نظارت ، ارزشیابی و صدور مجوز و گواهی در زمینه خدمات سلامتی در منطقه تحت پوشش که بعنوان قائم مقام وزارت متبوع بر عهده این داتشگاه نهاده شده است.