۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ آذر

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان رودبارجنوب صبح امروزدرراستای کنترل ونظارت ویژه برمراکزتهیه وتوزیع موادغذایی بخش جازموریان مهندس محسنی مدیرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان رودبارجنوب وکارشناسان بهداشت محیط باهمکاری جناب آقای محمدی رئیس دادگستری بخش،بخشدارونیروی انتظامی ازمراکزتهیه وتوزیع موادغذایی نانوایی ها،عمده فروشی ها،کارگاه های شیرینی پزی و...بازدیدوضمن آموزش وتوصیه های لازم به متصدیان واحدهای صنفی جهت رعایت هرچه بیشترپروتکل های بهداشتی دوواحدصنفی بدلیل عدم رعایت موازین ومقررات بهداشتی پلمپ وبه 6واحددیگراخطارکتبی داده شد.

لازم به ذکراست درپایان این بازدیدمقدار100کیلوگرم موادفاسدوتاریخ مصرف گذشته کشف ومعدوم گردید.