۱۴۰۰ دوشنبه ۲۹ شهريور
محمدبامری ریاست بیمارستان
مهدی بازگیر مدیر داخلی
علیا صادقی قائم مقام
علی نادری مدیر پرستاری
مرتضی ثمررخ مدیر مالی